O projektu Rovný start

Rovný start je projekt, který realizujeme již od r. 2009, do roku 2011 byl financován Roma Education Fund (REF) od 1. 1. 2012 pak Nadací Open Society Fund Praha (OSF) a Early childhood program (ECP).
Rovný start je zaměřen na podporu rodičovských kompetencí romských rodičů dětí ve věku 0-6 let (včasná péče). Řeší dva na sebe navazující problémy – nízkou úroveň či absenci některých rodičovských kompetencí u rodičů žijících v sociálně vyloučených lokalitách a z toho vyplývající špatnou či nedostatečnou připravenost dětí na nástup do základní školy. Do projektu se v průběhu roku 2013 zapojilo celkem 37 rodin.
Hlavní aktivitou byl speciální program předškolní přípravy zaměřený na rozvoj dovedností dítěte potřebných pro zahájení vzdělávání v mateřské a základní škole. Tento program probíhal 4x týdně 4 hodiny, průměrná měsíční docházka byla 20 dětí. Rodiče většinou pouze doprovázeli děti na aktivitu a zpět, naším cílem však bylo rodiče do aktivit přímo zapojit, což se závěrem projektu také podařilo.
Osvědčenou formou předávání informací byla společná setkávání s rodiči a dětmi, témata setkání vycházela z potřeb a zájmu rodičů. Uspořádali jsme 13 besed a „workshopů“, kterých se zúčastnilo celkem 113 dospělých a 147 dětí. Tématy byly např. školní zralost a náležitosti zápisu do MŠ a ZŠ, hygiena a výživa dětí, psychomotorický vývoj dětí, bezpečnost dětí aj.
Pořádali jsme také tzv. aktivizační akce pro rodiče s dětmi, jejichž cílem bylo zpestřit program projektu a oslovit nové zájemce o zapojení se do jeho aktivit. Proběhlo celkem 13 těchto akcí. Důležitou aktivitou byla např. každoměsíční návštěva Knihovny města Ostravy, pobočka Přívoz, spojení s programem pro děti, dále se jednalo o výlety nebo komunitní setkání na zahradě naší organizace či prostorách rodičovského centra.
Záměrem projektu „Rovný start“ je začlenit romské děti do inkluzivních škol, které takovéto děti bez předsudku přijmou a jsou ochotné spolupracovat s romským rodičem. Rodiče byli informováni o výhodách docházky dětí na nesegregovanou školu.
Díky projektu se také součástí našeho pracovního kolektivu staly 3 maminky, pocházející z místní lokality, které zpočátku byly pouze zapojenými rodiči, ale postupně se staly dobrovolnými pracovnicemi, vzdělávaly se v rámci projektu, a nyní jsou zaměstnané v naší organizaci. V průběhu projektového období získaly plnou odbornou kvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Všichni pracovníci projektu rozšířili své dovednosti na 7 seminářích vzdělávacího programu „Začít spolu“, jedna pracovnice se zúčastnila stáže ve Švédsku a workshopu na Slovensku.
Podobné projekty jako je Rovný start realizuje společně s naší organizací také několik dalších neziskových organizací působících v České republice – výstupy z realizace těchto projektů poslouží jako podkladový materiál pro zavádění systémových opatření na podporu včasné péče o děti sociálně znevýhodněné.


Žádné komentáře:

Okomentovat